Taş No 23: Azîme Ümmühânî Hanım

Transkript Metin:

Hüve’l-Hayyü’l-Bâkî

‘Azîme Ümmühânı Hanımı da‘vet edüp Mevlâ

Ana ihsân kıldı zîr-i tûbâda yüce me’vâ

Cihânı terk edüp cennette oldu hurrem ü handân

Gehî Rıdvân gehî hûr-i behişt ile güzer hâlâ

Velî zevci Hüssâm Efendi vü ferzend-i dil-bendi

Cenâb-ı hafr-i vâlâ nejâd kâmil ü dânâ

Firâkıyla anın giryân u nâlân oldular şöyle

Dökerler eşk-i hasret hem ederler âh cân-fersâ

Lisân-ı Farisîde yazdı Şevket fevtî târihin

‘Azîme Ümmühânî-râ behişt-i men hennâha

Fî 2 Cemaziyülevvel 1300

Sadeleştirilmiş Türkçe Metin

Hüsam Efendi’nineşi Azîme Ümmühanî Hanım’ın Şair Şevket tarafından yazılan 2 Cemaziyelevvel 1300/11 Mart 1883 tarihli kitabesi

23rd Tombstone: Azime Ümmühani Hanım

Epitaph of Hüsam Efendi's wife Azîme Ümmühani Hanım, written by the poet Şevket, dated 2 Cemaziyelevvel 1300/11 March 1883.

SANATSAL FORM HAKKINDA

Lahit mezar olup, lahit uzun kenarda merkezde bir adet akant yapraklı oval madalyon ortasında ışınsal yapraklar vardır. Köşelerde 1/4 olarak bu yapraklar korunmuştur.

Baş ve ayak şahidelerinin kaide kısmında akant yaprakları vardır. Baş taşında kitabesi mermer üzerine Celî Ta'lik sanatı ile işlenmiştir.

ABOUT THE ARTISTIC FORM

Its is a sarcophagus tomb. There is an oval medallion with acanthus leaves with radial leaves in the middle in the center on the long side of the sarcophagus. A quarter of these leaves are preserved at the corners.

There are acanthus leaves on the pedestal of both the headstone and feetstone. On the headstone, the epitaph engraved on marble isin Jali Taliq.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız