Taş No 14: Sadûn Nâsır Paşa

Transkript Metin:

Hüve’l-Hay

Basra vilâyetinde Müntefik-i

Ümerâ-yı kirâm ve hânedân-ı kadîmden

Ve sâdât-ı Sa‘duniyye sülâle-i

Tâhiresinden sâbıkan Basra

Vâlîsi efâhim-i vüzerâ-yı

Saltanat-ı Osmâniyye’den olup

Bir müddettir Dersaadet’te mukîm

Şurây-ı devlet a‘zâlığında

Bulunan es-Sa‘dûn Nâsır Paşa

Merhumun rûhi’çün Rızâen lillâhi

Fâtiha

Fî 9 Rebiyülevvel sene 1303

Sadeleştirilmiş Türkçe Metin

Basralı Sadȗn ailesinin ileri gelenlerinden eski Basra Valisi ve Şuarâ-yı Devlet âzâsından Sadȗn Nâsır Paşa’nın 9 Rebiülevvel/16 Aralık 1885 tarihli kitabesi

14th Tombstone: Sadȗn Nâsır Pasha

Epitaph dated 9 Rebiülevvel/16 December 1885 of Sadȗn Nâsır Pasha, one of the notables of the Basra Sadȗn family, the former Governor of Basra and a member of the Council of State.

SANATSAL FORM HAKKINDA

Özellikle de 18. yüzyıl sürecinde bezeme programının yoğun olmasından doğan ihtiyacı karşılamak için uygun yüzeye sahip olan lahit mezar biçimindeki bu mezar bitkisel ve geometrik motiflerin en hareketli formlarını barındırmaktadır. Lahit üstünde yer alan pehle taşı silmelidir. Uzun pehle taşlarında oluşturulan pano içerisinde iki yarım bir tam gülbezek ve etrafında akant yaprakları vardır.

Lahitin etek kısımlarında akant yapraklı bordür vardır.

İki adet dikdörtgen levha şeklinde tabanı armudi formda baş ve ayak şahidelerde süsleme iki yüzünde de bulunmaktadır. Baş taşında Hamidi Fes vardır. Kitabesi mermer üzerine Celî Ta'lik sanatı işlenmiştir. Ayak şahidesi ise gül merkezli girlandlar, tepelik kısmında da güln motifi mevcuttur.

ABOUT THE ARTISTIC FORM

The tomb, which has the sarcophagus form with a suitable surface to meet the need arising from the intense decoration program especially during the 18th century, contains the most dynamic forms of vegetal and geometric motifs. The lateral stone on the sarcophagus has mouldings. In the panels formed with leaves on the long lateral stones There are two half and one full rosette theme with acanthus leaves around them.

There is a border with acanthus leaves on the plinth of the sarcophagus.

The headstone and footstone are rectangular plate-shaped with pear-shaped bases and ornaments on both sides. The headstone has the Hamidi Fez. The epitaph was engraved on marble in Jali Taliq. On the footstone, there are rose-centered garlands w and a rose motif on the top part.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız