Taş No 36: Topçubaşı Hâcı Mustafâ

Transkript Metin:

Hüve’l-Bâkî

Küllü men ‘aleyhâ fân

(……………..…) Hâcı Mustafâ ağa göçüp

Aldı topçubaşlık ‘unvânını gitti hemân

Ecnebî topcusu geçmiş idi sürat ile

…………..Pîş-i çeşminde olunca imtihân

Etdigi âteş-feşânlık (………….)

Zâtına verdi kapıcıbaşlık (………. …) cân

Yaktı (………………….) tenvîrine çok mâhtâb

Hemdem u ashâb-ı (……) olsun (…) hândân

Çok sefer görmüş şecâ‘at-pîşe bir Gâzî idi

Âhir-i şehr-i Saferde eyledi teslîm-i cân

Kabrine ihlâs-ı rahmetle gelen (……)

Rûz-ı mahşerde şefî‘ olsun Habîb-i Müsete‘ân

Elf-i ilhâm ile Safvet söyledim târîhini

Etdi Topçubaşı Hâcı Mustafâ ‘adnı mekân

Lillâhi’l-Fâtiha

Fî Safer sene 1260

Mehemmed Rıf‘at

Yan Cephe:

Dilerim bakmaya Rabbim yüzümün karasına

Merhem-i şefkat ura ma‘siyetim yarasına

Kereminden ne kadar müznib isem kesmem ümîd

Giremez kimse efendiyle kulun arasına

Marhûm ve mağfur

Topçubaşı esbak

Hâcı Mustafâ Ağa’nın

Rûhi’çün el-Fâtiha

Safer sene 1260

Sadeleştirilmiş Türkçe Metin

Topcubaşı Hacı Mustafa Ağa’nın Safvet tarafından yazılan 29 Safer 1260/20 Mart 1844 tarihli kitabesi

36thTombstone: Topçubaşı Hâcı Mustafâ

Epitaph of Topcubaşı Hacı Mustafa Agha written by Safvet, dated 29 Safer 1260/20 March 1844.

SANATSAL FORM HAKKINDA

Mezar mermer sandukalı iki şahide taşlı bir mezardır. Bir erkek mezarıdır.Şahide taşları işlemelidir. Baş şahidesinin kuzey ve güney kısımlarında Osmanlıca hat bulunmaktadır.

Baş şahidesi Mahmudi Fes başlıktır. Ayak şahidesi palmet başlıklıdır. Baş şahide taşında Kitabesi batı cephesinde mermer üzerine Celî Ta'liksanatı ile işlenmiştir

ABOUT THE ARTISTIC FORM

It is agrave with a stone crestand two tombstones. It's a man's grave. The tombstones are decorated. There is a calligraphic Ottoman script on the northern and southern sides of the headstone.

Its headstone has the Mahmudi Fez. The footstone has a palmette top. The epitaph on the headstoneis carved on marble on the westernfacein Jali Taliq.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız