Taş No 11: Yusuf Cemaleddin Bey

Transkript Metin:

Hüve’l-Bâkî

Hâriciyye Nâzırı Reşîd Paşa

Hazretlerinin kethüdası ve esbak

Topcubaşı el-Hâc Mustafâ

Ağa’nın mahdumu Sâlih Beg-zâde

Yûsuf Cemâleddîn Beg

Merhûmunun rûhi’çün el-Fâtiha

Fî 16 Safer sene 1255

Sadeleştirilmiş Türkçe Metin

Hariciye Nazırı Reşid Paşa’nın kethüdası ve Topçubaşı Hacı Mustafa Ağa’nın oğlu Yusuf Cemaleddin Bey’in 16 Safer 1255/1 Mayıs 1839 tarihli kitabesi

11th Tombstone: Yusuf Cemaleddin Bey

Epitaph of Yusuf Cemaleddin Bey, the chamberlain of the Minister of Foreign Affairs Reşid Pasha and the son of Topçubaşı Hacı Mustafa Ağa, dated 16 Safer 1255/1 May 1839.

SANATSAL FORM HAKKINDA

19. yüzyıl mezar tipolojisinde en sık karşılaştığımız bu tür, dikdörtgen veya kare formlu, doğrudan toprakla temas halinde olan blok mermerlerin yana yana getirilmesiyle oluşmaktadır.

Dikdörtgen formlu olan şahideleri oldukça sadedir. Ölçekler diğer mezarlara göre oldukça küçüktür. Baş şahidesinin batı cephesine ön yüzüne bakan, Celî Ta'lik sanatı ile yazılmış mermer kitabesi bulunmaktadır.

ABOUT THE ARTISTIC FORM

This type of tomb typology, which we encounter most frequently in the 19th century, is formed by bringing together rectangular or square shaped marble blocks that are in direct contact with the soil.

Rectangular shaped tombstones are quite plain. The scales are quite small compared to other tombs. There is a marble epitaph on the front side of the tombstone facing the west inscribed in Jali Taliq.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız