Taş No 10: Şefika Zeliha Hanım

Transkript Metin:

Hüve’l Hayyü’l-Bâkî

Ricâl-i Devlet-i ‘Âliyye’den Mehemmed

Emîn Efendi merhumun kerîme-i

Nebîleleri ve âsûde-nişîn-i

Rahmet-i Hak Bağdâd vâlisi

Esbak el-Hâ Mehemmed Necîb Paşa merhumun

Halîleleri merhume ve mağfûre el-Hâcce

Şefika Züleyhâ Hanım’ın rûhuna Fâtiha

Fî 18 Zilhicce sene 1280

Sadeleştirilmiş Türkçe Metin

Mehmed Emin Efendi’nin kızı ve Bağdat eski valisi Mehmed Necib Paşa’nın eşi Şefika Zeliha Hanım’ın 18 Zilhicce 1280/25 Mayıs 1864 tarihli kitabesi

10th Tombstone: Şefika Zeliha Hanım

Epitaph of Şefika Zeliha Hanım, daughter of Mehmed Emin Efendi and the wife of Mehmed Necib Pasha, the former governor of Baghdad, dated 18 Zilhicce 1280/25 May 1864.

SANATSAL FORM HAKKINDA

Özellikle de 18. yüzyıl sürecinde bezeme programının yoğun olmasından doğan ihtiyacı karşılamak için uygun yüzeye sahip olan lahit mezar biçiminde olan bu mezar, bitkisel ve geometrik motiflerin en hareketli formlarını barındırmaktadır. Lahit üstünde yer alan mermer şahide taşı silmelidir. Lahit yüzeylerinde çelenk girlandlar ve gülbezekler vardır. Oldukça süslüdür. İki adet baş ve ayak şahideleride bulunmaktadır. Şahidelerin tepeliklerinde ortada gül ve çiğdemlerle dolu buket kullanılmıştır.

Çiğdem bu şahidelerin ana elemanı olup gövde kısmında da vardır. Ayrıca girlandlarla çerçevelenmiştir. Kitabesi mermer üzerine Celî Sülüs sanatı ile işlenmiştir. Ayak şahidesi ise daha sadedir.

ABOUT THE ARTISTIC FORM

The tomb, which has the sarcophagus forrm with a suitable surface to meet the need arising from the intense decoration program during the 18th century, contains the most dynamic forms of vegetal and geometric motifs. The marble tombstone on the sarcophagus has a cornice moulding. There are wreath garlands and rosettes on the surfaces of the sarcophagus. It is quite ornate. It has a headstone and a footstone. A bouquet filled with roses and crocuses was used on the top of the tombstones in the middle.

Crocus is the main element of these tombstones and is also present on the main body. It is also framed with garlands. Its epitaph is carved on marble in Jali Thuluth. The footstone is more simple.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız