Taş No 2: Halid Paşa ve Eşi Hüsnihal Hanım

Transkript Metin:

Baş Şahidesi:

Hüve’l-Bâkî

Şeyhu’l-Harem-i

Hazret-i Nebevî

Merhûm Hâlid

Paşa’nın halîlesi

Hüsnihâl Hanım

Rûhi’çün Fâtiha

1305 sene

Târîh-i vefâtı fî 1 Cemaziyülahır sene 1305

Ayak Şahidesi:

Ferikân-ı kirâmdan olup

‘Ulemâ-yı ‘âmilînin muhibbinden

Ve tarîkât-ı ‘aliyye-i Nakşibendiyye-i

Hâlidiyye’nin kudemâ-yı

Sâlikîninden bulunan esbak

Şeyhu'l-Harem-i Hazret-i Nebevî

Merhûm ve mağfûr el-Hâc

Hâlid Paşa’nın rûhuna Fâtiha

Fî 15 Cemaziyülevvel sene 1296 Emîn

Sadeleştirilmiş Türkçe Metin

Baş Şahidesi

Nakşibendi Tarikatı’nın Halidî koluna mensup Şeyhülharem Halid Paşa’nın 15 Cemaziyelevvel 1296/7 Mayıs 1879 tarihli kitabesi

Ayak Şahidesi

Halid Paşa’nın eşi Hüsnihal Hanım’ın 15 Cemaziyelahir 1305/14 Şubat 1888 tarihli kitabesi

2nd Tombstone: Khalid Pasha

Epitaph 1

Epitaph of Şeyhülharem Halid Pasha, a member of the Halidi branch of the Naqshbandi Order, dated 15 Cemaziyelevvel 1296/7 May 1879.

Epitaph 2

Epitaph of Hüsnihal Hanım, wife of Halid Pasha, dated 15 Cemaziyelahir 1305/14 February 1888.

SANATSAL FORM HAKKINDA

Bu görülen pehleli kabirde iki ayrı defin yapılmıştır. Bir bütün mermer kaideden oluşmaktadır. Pehle taşı yerden yüksektedir. Pehleli mezarların hareket unsurları kendileri oldukları için profilleri dikkat çekmektedir.

Pehlenin üzerinde kabir suluğu bulunmaktadır. Pehleli mezarlarda kabir suluğu olarak adlandırılan yer; yağmur suyunu toprakla buluşturur ve çiçeklik olarak kullanılmasını sağlar.

4 adet silindirik şahide vardır. Üstü vânî olarak da bilinen bu şahideler yaygın olarak 18. ve 19. yüzyılda kullanılmıştır. Baş şahidelerindeki kitâbe, Osmanlı Türkçesi ile mermer malzeme üzerine kabartma tekniğinde Celî Sülüs sanatı ile yazılmıştır.

ABOUT THE ARTISTIC FORM

There are two separate burials in this flat lateral stone (Pehleli) tomb. It consists of a whole marble plinth. The flat stone is higher than the ground. The profiles of the flat lateral stone tombs draw attention because they provide the elements of movement.

There is a grave water bowl on the flat stone. This element may also make the rain water meet the soil and can become a flower bed.

There are four cylindrical tombstones. These tombstones, also known as üstüvani, were widely used in the 18th and 19th centuries. The epitaph on the headstone was written on marble in Ottoman Turkish with Jali Thuluth calligraphy in relief.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız