Taş No 5: Ahmed Refik Paşa ve Torunu Mahmud Nedim Bey

Ahmed Refik Paşa ve Mahmud Nedim Bey

Transkript Metin:

Baş Şahidesi:

Küllü nefsin zâ’ikatü’l-mevt

Sayda vâlîsi esbak

Merhûm Vâmık Paşa’nın

Mahdûmu ve sadr-ı esbak

Mahmûd Nedîm Paşa’nın

Damadı dâhiliyye müsteşârı

Vüzerâ-yı saltanat-ı seniyyeden

Ahmed Refîk Paşa merhûmun

Rûhi’çün lillâhi Te‘âlâ Fâtiha

Fî 14 Rebiyülevvel sene 1219, 18 Haziran

Ayak Şahidesi:

Âh mine’l-mevt

Yokdu zâten zevki dünyânın fakat şimdi elem

Kalmadı aslâ safâsı lezzeti oldu ‘adîm

Fehm edüp bu sırrı oldu bu civânda nâgehân

Rû be-râh-ı rahmet-i Rahmân u Mevlâ-yı Kerîm

Geldi bir mâtemzede târîh-i fevtin dedi âh

Genc iken terk eyledi dehri bugün Mahmûd Nedîm

Sadr-ı esbak Mahmûd Nedîm Paşa damadı

Ahmed Refîk Paşa’nın hafiydi ve Beyrut

Vâlî-i esbak Mehemmed ‘Ali Beg merhûmun mahdûmu

Mahmûd Nedîm Beg’in ve bi’l-cümle ehl-i îmânın ervâhına Fâtiha

7 Rebiyülevvel 1338

1 Kânunuevvel 1335

Sadeleştirilmiş Türkçe Metin

Baş Şahidesi

Sayda valisi Vâmık Paşa’nın oğlu ve Sadrazam Nedim Paşa’nın damadı dahiliye müsteşarı Ahmed Refîk Paşa’nın 14 Rebiulevvel 1219/23 Haziran 1804 tarihli kitabesi

Ayak Şahidesi

Sadrazam Mahmud Nedim Paşa’nın damadı, Ahmed Refîk Paşa’nın torunu ve Beyrut valisi Mehmed Ali Bey’in oğlu Mahmud Nedim Bey’in 7 Rebiülevvel 1338/30 Kasım 1919 tarihli kitabesi

5th Tombstone: Ahmed Refik Pasha

Headstone

Ahmed Refik Pasha, son of the former governor of Sidon, Vamık Pasha, and son-in-law of the former Grand Vizier Mahmud Nedim Pasha.

Mr. Mahmud Nedim

Footstone

Epitaph dated 7 Rebiülevvel 1338/30 November 1919 of Mahmud Nedim Bey, son of Mehmed Ali Bey, former governor of Beirut, son-in-law of the former Grand Vizier Mahmud Nedim Pasha.

SANATSAL FORM HAKKINDA

Mezar lahit mezar olup, iki adet şahide taşı vardır. Lahit mezarın uzun kenarda akant yapraklı bordür, geometrik desenler hakimdir.

Orta kısımda simetrik bir madalyon, köşelerde sütunceler oluşturulmuş ve çiçek buketi ile süslenmiştir. Oldukça zarif bir kabirdir.

Baş ve ayak şahidelerinin kaide kısmında akant yaprakları vardır. Baş ve ayak taşında Kitabesi mermer üzerine Celi Ta'lik sanatı ile işlenmiştir.

ABOUT THE ARTISTIC FORM

The tomb has the sarcophagus form with two tombstones. The borders of the long sides of the sarcophagus are dominated by acanthus leaves and geometric patterns.

It is decorated with a symmetrical medallion in the middle, pilasters on the corners and a bouquet of flowers. It is quite an elegant tomb.

There are acanthus leaves on the pedestals of the headstone and the feetstone. The epitaphs on them are carved on marble with Jali Taliq calligraphy.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız