Taş No 8: Mehmed Necib Paşa

Transkript Metin:

Güney Cephe

Hüve’l-Hayyü’l-Bâkî

Merhûm ve mağfûr el-muhtâc

İlâ rahmeti Rabbihi’l-Gafûr

Bağdâd vâlîsi esbak

El-Hâc Mehemmed Necîb Paşa

Rûhi’çün el-Fâtiha

1267

Kuzey Cephe

Hüve’l-Bâkî

Vâlid-i mâcidim Necîb Paşa

Kıldı altmış yedide terk-i cihân

Hem peder hem velî-ni‘met idi

Eser-i lütfudur ana büryân

Hasretiyle Nedîm ağlayarak

Olmada her dakika Fâtiha-hân

Cennet etsün makâmını Mevlâ

Eylesün kabrini riyâz-ı cinân

El-Fâtiha sene 1267

Sadeleştirilmiş Türkçe Metin

Güney Cephe

Bağdat eski valisi Mehmed Necib Paşa’nın 1267/1850-1851 tarihli kitabesi

Kuzey Cephe

Necib Paşa oğlu Nedim tarafından yazılan 1267/1850-1851 tarihli kitabesi

8th Tombstone Mehmed Necib Pasha

South Facade

Epitaph of the former governor of Baghdad, Mehmed Necib Pasha, dated 1267/1850-1851.

North Facade

Necib Pasha’s epitaph, dated 1267/1850-1851, written by his son,Nedim

SANATSAL FORM HAKKINDA

Lahit mezar biçiminde olup, mermer oturtmalık ve mermer kaide üzerinde yer almaktadır. Lahitin uzun kenarındaki panonun içine bir gülbezek ve etrafında girlant şeklinde yapraklardan oluşan bir form oluşturulmuştur. Kısa kenarda ise faklı bir gülbezek vardır. Mermer kaidede girlant yapraklarıyla süslü bir profil bulunmaktadır.

Lahitin baş şahidesinin güney cephesine bakan kitabesi Celî Sülüs sanatı ile kuzey cephesine bakan hat Celî Ta'lik ile yazılmış mermer kitabesi bulunmaktadır. Azizi fes tepeliği vardır. Ayak şahidesi gövdesinde ise bir demet çiçek vardır. Şahideleri armudi formundadır.

ABOUT THE ARTISTIC FORM

The tomb has the sarcophagus form and is placed on a marble seat and a marble base. A form consisting of a rosette decoration and garland-shaped leaves was formed inside the panel on the long side of the sarcophagus. On the short side, there is a different rosette theme. The marble base has a profile decorated with garland leaves.

The headstone of the sarcophagus has an epitaph written in Jali Thuluth on the southern face and Jali Taliq on the northern face. It has a Azizi fez top. There is a bouquet of flowers on the body of the footstone. The two tombstones pear-shaped

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız