Taş No 3: Musa Paşa

Transkript Metin:

Baş Şahidesi

Hüve’l-Hay

Zât-ı ‘âlî-nesebi silsile-i tâhireden

Devlet ü milletinin sâdık[ı] Mûsâ Paşa

Maskat-ı re’si idi kendüsinin Kuds-ı şerîf

Sinni de yetmiş idi seksene bîçün ü cerâ

Devleti hidmetine bezl-i vücûd eyleyerek

Kıldı bu sûret ile nâm-ı şerîfin ihyâ

İrci'î emr-i İlâhîsini aldıkda hemân

‘Arşa doğru çekilüp gitti o zât-ı vâlâ

Şimdi seyrângehidir gülşen-i Firdevs-i berîn

Şimdi cevlângehidir sâha-i kurb-ı Mevlâ

Cism-i nâzikteri pîrâye-i hâk oldukça

Cennet’ül-huldı ede ravza-i Rabbim me’vâ

Fâtiha'yla oku târîh-i vefâtın zâ’ir

Kalb-i Firdevs’i makar eyledi Mûsâ Paşa

Sene 1307

Sadeleştirilmiş Türkçe Metin

Peygamberimizin soyundan gelip Kudüs doğumlu olan ve seksen yaşında vefat eden Musa Paşa’nın 1307/1889-1890 tarihli kitabesi

3rd Tombstone: Musa Pasha

Epitaphof Musa Pasha, who was a descendant of our Prophet and was born in Jerusalem and died at the age of eighty, dated 1307/1889-1890.

SANATSAL FORM HAKKINDA

Özellikle de 18. yüzyıl sürecinde bezeme programının yoğun olmasından doğan ihtiyacı karşılamak için uygun yüzeye sahip olan lahit mezar biçiminde olan bu mezar, bitkisel ve geometrik motiflerin en hareketli formlarını barındırmaktadır. Lahit üstünde yer alan şahide taşı silmeli olup ortasında suluk vardır. Lahit yüzeylerinde istiridye kabuğu ve çelenk deseni hakimdir.

İki adet mermerden baş ve ayak şahideleri bulunmaktadır. Baş taşında Hamiddi fes vardır.

Kitabesi mermer üzerine Celi Ta'lik sanatı ile işlenmiştir. Ayak şahidesi ise bitkisel desenler tek yüze işlenmiştir.

ABOUT THE ARTISTIC FORM

This sarcophagus tomb, which has a suitable surface to meet the need arising from the intense decoration program during the 18th century, contains the most dynamic forms of plant and geometric motifs. The tombstone has a cornice moulding and there is a water bowl in the middle. Oyster shell and wreath patterns are dominant on the sarcophagus surfaces.

It has a headstone and a footstone in marble. There is a Hamidi fez on the headstone.

Its epitaph is carved on marble with Jali Taliq calligraphy. On the footstone, herbal patterns are on one side only.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız