Taş No 27: Birgivî Ahmed Bey

Transkript Metin:

Hüve’l-Bâkî

Olsa Nûh ömrünce yâhûd Âdem’in ömr-i dirâz

Âkıbet eyler felek zevrak-süvârî-i himâm

İşte bak Mîrâlay-ı Birgîvi Ahmed Beg dahi

Kıldı mersâ-yı cihândan felek mevt ile kıyâm

Nice müddetler donanmada süvârîlik edüp

Çok seferle eylemiş bahreyne olmuşdu benâm

Merd-i gâzî sâfdil sâhib-şecâ‘at zât idi

Verdi cân kıldı civâr-ı rahmet-i Hakka hirâm

Akrabâ vü ehlini hasretle yakdı gitti âh

Almadan mahdûmlarından bu fenâ dünyâda kâm

Keşti-i cürmün garîk-ı bahr-i gufrân eyleyüp

Kendüsin sâhil-res-i cennet eder Rabb’ül-enâm

Rahmi sâl-i fevtinin mu‘cem dedim târîhini

Kıldı Ahmed Beg bekâda gülşen-i huldî makâm

Fî 2 Receb sene 1284

Sadeleştirilmiş Türkçe Metin

Miralay Birgivî Ahmed Bey’in şair Rahmî tarafından yazılan 2 Receb 1284/30 Ekim 1867 tarihli kitabesi.

27thTombstone: Birgivi Ahmed Bey

Epitaph of Colonel Birgivî Ahmed Bey, written by the poet Rahmi, dated 2 Recep 1284/30 October 1867.

SANATSAL FORM HAKKINDA

Mezar mermer oturtmalık üzerine blok mermerden kaidesi ve üzerinde iki adet yassı levha formunda şahide taşındandır. Bir bütün mermer kaideden oluşmaktadır.

Pehlenin üzerinde kabirin çiçeklik ve su gözleribulunmaktadır. Pehleli mezarlarda kabir suluğu olarak adlandırılan yer; yağmur suyunutoprakla buluşturur ve çiçeklik olarak kullanılmasını sağlar.

Şahideleri dikdörtgen formludur. Sadece ön yüzleri işlenmiştir. Baş şahidesinin başlık kısmında azizi fesh vardır. Kitâbe, Osmanlı Türkçesi ilemermer malzeme üzerine kabartma tekniğinde Celî Ta'lik sanatı ile işlenmiştir. Ayak şahidesinde saksıiçinde gül motifi vardır.

ABOUT THE ARTISTIC FORM

The grave has a massive marble base on a marble seat and two tombstonesof flat plates on it. It consists of a whole marble base.

On the lateral stone, there is a flower bed and a water bowl. This elementmay also make the rain water meet the soil and can become a flower bed. In flat lateral stone tombs, the water bowl may also make the rain water meet the soil and can become a flower bed.The headstone has a Azizi fez. The epitaph in Ottoman Turkish is carved in relief on marble in Jali Taliq. There is a rose motif in a flowerpot on the footstone.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız