Taş No 34: Fâtıma Kadın

Transkript Metin:

Hüve’l-Bâkî

Rahmet etsün rûh-ı Hâcı Mustafâ Âğâ’ya Hak

Zevce-i ‘ulyâsın aldı yanına bi’l-ihtirâm

Vâh İsmâ‘îl Paşa âh Alî Paşa deyü

Kıldı ol hâcer-nihâdin ömrünü hasret tamâm

Var ola Sâlih Muhammed Beg ile tâ haşre dek

Cünd-i hâssa âsafi Mahmûd Paşa-yı benâm

Rûz-ı mahşer zâtını Âl-i ‘Abâya bahş ede

Seyyiâtından geçüp merhûmenin Rabbü’l-enâm

Ögrenüp Rıdvândan Safvet dedim târîhini

Eyledi ‘adni şerîfe Fâtıma kadın makâm

Sene 1265

Sadeleştirilmiş Türkçe Metin

Hacı Mustafa Ağa’nın eşi Fatıma Kadın’ın Şair Safvet tarafından yazılan 1265/1848-9 tarihli kitabesi. Kitabede oğulları İsmail ve Ali Paşa’nın Fatıma Kadın’dan önce vefat ettiği, Salih Muhammed Bey’in ise halen hayatta olduğu kaydedilmektedir.

34thTombstone:FatimaKadın

Epitaph of Fatima Kadın, wife of Hacı Mustafa Ağa, written by the poet Safvet, dated 1265/1848-9. It is recorded in the epitaph that his sons İsmail and Ali Pasha died before Fatima Kadın, and Salih Mehmed Bey is still alive.

SANATSAL FORM HAKKINDA

Mezar kaideli pehleli mezar olup, pehle taşında mezar çiçekliği vardır. Mezarda lahit olmamasına rağmen tüm süslemeler şahide taşlarına yoğun bir şekilde yapılmıştır.

Lahitin baş şahidesi tepelik kısmında II. Mahmut ışınları benzeri tam bir gülbezek bulunmaktadır. Boyun kısmı ise fular şeklinde yapraklardan oluşan bir buket vardır. Benzeri bir tuğra bulunmaktadır. Kuzey cephesine bakan ön yüzünde Celî Ta'lik sanatı ile yazılmış mermer kitabesi bulunmaktadır. Ayak Şahidesinin gövdesinde vazo panolu bitkisel bir motif bulunmaktadır. Tepelik kısmında ise ters duran akant yaprakları vardır.

ABOUT THE ARTISTIC FORM

The grave is a flat lateral stone grave with a pedestal with a flower bed on it. Although there is no sarcophagus in the tomb, there are dense decorations on tombstones.

There is a complete rosette on the top of the headstone similar to the Mahmut II rays. On its neck, there is a scarf-shaped bouquet of leaves. There is a similar tughra. On the front side facing the north there is a marble epitaph written in Jali Taliq. There is a herbal motif with a vase panel on the body of the footstone. The top part has overturned acanthus leaves.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız